Regulamin Nova Active Studio 

(aktualizacja 01.04.2022)

I . Postanowienia ogólne

 • Każdy klient NOVA ACTIVE STUDIO ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego  regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia.
 • Kupno karnetu , pojedynczego wejścia jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 • Do korzystania ze studia upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 16 r.ż. za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)
 • Zajęcia grupowe medical fitness trwają 55 min

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają ważny karnet
 • wnoszą opłatę za pojedyncze wejście przed zajęciami
 • posiadają kartę Multisport lub Fit Profit (kartę należy okazywać każdorazowo wraz z dowodem tożsamości)

II.Karnety i opłaty

 • Karnet jest ważny 30 dni zgodnie z przypisanym mu terminem
 • Za niewykorzystane zajęcia Studio Nova Active nie zwraca pieniędzy
 • Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca
 • Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń i zajęcia w wybranym typie grupy
 • Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i przypisanymi do określonej osoby
 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

III. Korzystanie z usług

GRUPY MEDICAL FITNESS

W grupach medical fitness może ćwiczyć każdy na podstawie opłaconego karnetu, wejścia jednorazowego lub karty partnerskiej.

Minimalna liczba uczestników w grupie  to 4 osoby

1) Rezerwacja miejsca

W celu rezerwacji miejsca na sali ćwiczeń należy:

 • Dokonać zapisu osobiście w recepcji NOVA Active Studio
 • Wysłać sms pod nr tel: 881 960 999

2) Rezygnacja z zajęć

W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy:

 • Dokonać rezygnacji z rezerwacji osobiście w recepcji Nova Active Studio
 • Wysłać SMS wg szablonu: „ODWOŁUJĘ, IMIĘ I NAZWISKO, DATA, NAZWA ZAJĘĆ” pod numer tel: 881 960 999

Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej na 6 godzin przed zajęciami

W przypadku nieobecności na zarezerwowanych a nie odwołanych zajęciach w wyznaczonym czasie, nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu.

W przypadku nieodwołania rezerwacji, Nova  Active Studio zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta dotyczy również posiadaczy kart Multisport i Fitprofit

 

Warunki korzystania z oferty Studio Nova przez posiadaczy karty Multisport i Fit Profit w grupach medical fitness

 • Posiadacze karty Multisport mogą korzystać z dowolnej ilości zajęć grup medical fitness jednego dnia (konieczne jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie i ponowna rejestracja karty przed każdymi zajęciami)
 • Posiadacze karty Fit Profit mogą skorzystać tylko z jednych zajęć grupowych medical fitness jednego dnia (konieczne jest wcześniejsza rezerwacja miejsca w grupie i ponowna rejestracja karty przed każdymi zajęciami)
 • Posiadacze kart Multisport i Fit Profit nie posiadają uprawnień do korzystania w ramach kart z treningów indywidualnych, masaży, rehabilitacji, warsztatów i kursów.

IV.Przebywanie w studio i prawa uczestników zajęć:

Uczestnicy maja prawo korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć.

Używać sprzętów studia przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, piłki, rollery i inne.

Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że prowadzący wyrazi na to zgodę.

Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie można wchodzić w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

W przypadku zgubienia kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20zł.

Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Na sali ćwiczyć mogą osoby, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje prowadzącego zajęcia o swoich problemach.

Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach maja Klienci z dokonaną rezerwacją i opłaconym karnetem. W przypadku braku miejsc na sali osoby nie zapisane muszą liczyć się z odmową udziału w zajęciach.

V. Klient zobowiązany jest:

Do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

Zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, studio nie ponosi odpowiedzialności.

Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabrany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

 

VI.Postanowienia końcowe

Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć z przyczyn losowych, o czym zapisane osoby zostaną poinformowane telefonicznie. Odwołane w ten sposób zajęcia nie przepadają, a są przenoszone na inny wybrany przez właściciela karnetu termin. Ważność karnetu zostaje w tym przypadku odpowiednio wydłużona a opłata z tytułu dokonania jednorazowej rezerwacji nie zostanie naliczona.

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.